Sprzedaż hurtowa. Załóż konto a otrzymasz niskie ceny. Jeśli już posiadasz konto zaloguj się na nie. Nie pamiętasz hasła -  kliknij tutaj.

Zapoznaj się również z PAKIETAMI DARMOWEJ DOSTAWY

Regulamin

 


Regulamin sklepu internetowego www.abcmarket24.pl


 


 §1


 

 1. Właścicielami platformy internetowej www.abcmarket24.pl 

  a) PHU INEZIA Krzysztof Klee
  Jenkowice 14
  56-400 Oleśnica
  NIP: 898-198-48-55
  Regon: 021401004
  tel: 509 264 095

   

  b) "Axa" Popiel Andrzej
  Kopernika 7/6
  05-825 Grodzisk Mazowiecki
  NIP: 529-154-97-90
  Regon: 014914210
  tel: 691 476 873

  zwani dalej Sprzedawcą.

 2. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa warunki i zakres internetowej sprzedaży hurtowej prowadzonej przez Sprzedawcę.
 3. Hurtownia/Sklep Internetowy prezentowany na stronie www.abcmarket24.pl, zwany w dalszej części Regulaminu Hurtownią/Sklepem prowadzi sprzedaż towarów wyłącznie hurtową dla przedsiębiorców, niezależnie od formy prawnej prowadzonej przez nich działalności, zwanych dalej Kupującymi.
 4. W celu dokonywania zakupów w Hurtowni/Sklepie, konieczna jest rejestracja podczas której Kupujący podaje, zatwierdza i przesłała do systemu komputerowego Sklepu takie informacje jak: imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania zamówień, e-mail, hasło, nazwę firmy, ulicę, miejscowość, kod pocztowy, kraj, nr telefonu, NIP, a także adres na jaki ma nastąpić wysyłka zamówionego towaru jeśli różni się od adresu firmy przekazującej swoje dane informacyjne.
 5. Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego stanowi dowód zawarcia umowy sprzedaży na odległość towarów wyszczególnionych na formularzu zamówienia („koszyk zakupów”) złożonym przez Kupującego. 

 §2


 

 1. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok przez stronę internetową www.abcmarket24.pl po uprzedniej rejestracji i utworzeniu konta Użytkownika.
 2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć zaakceptowanie Regulaminu, zalogowanie się na indywidualne, utworzone konto Użytkownika i wybór towaru do zakupu z oferty Sprzedawcy ze wskazaniem imienia i nazwiska Kupującego, adresu dostawy z dokładnym nr domu lub/i mieszkania oraz aktualnego nr telefonu.
 3. W przypadku, gdy w zamówieniu podano niepełne dane, realizacja zamówienia zostanie wstrzymana aż do czasu uzupełnienia wymaganych danych.
 4. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca potwierdzi je za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pomocą SMS.
 5. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.
 6. Z uwagi na bieżącą sytuację w łańcuchach dostaw zamówienia złożone za pośrednictwem platformy abcmarket24.pl nie są wiążące, a są jedynie zapytaniem o wycenę.

§3


 

 1. Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy produktów znajdujące się na stronie internetowej sklepu stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy. Żadna informacja, bez względu na jej nazwę, nie może być uznana za ofertę w rozumieniu przepisów prawa.
 2. Wszystkie ceny są cenami wyrażonymi w kwocie brutto oraz netto. Do każdej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT, w zależności od stawki właściwej dla danego produktu, obowiązującej w dniu zaakceptowania zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów w każdym czasie.
 4. Zdjęcie jest elementem poglądowym i nie może być traktowane jako wzór dla dostawy. Z uwagi na zmienność źródeł zakupu, tym samym dywersyfikacji Dostawców, opakowania zbiorcze mogą się od siebie różnić co nie oznacza, że różnice są i dotyczą zamówionych produktów.
  Przykład, papier xero, te same parametry papieru a za każdym razem inny design. Te same przylgi a za każdym razem inne opakowanie, etykieta etc, itp. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmiany opakowania bez podania przyczyny tej zamiany.

 §4


 

Wypełniając formularz zamówienia Kupujący wskazuje preferowany sposób dostawy zamówienia oraz sposób płatności. Płatności mogą być dokonywane w następujący sposób:

 1. Przelewem na konto bankowe. Forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru, klient otrzymuje mailem dokument proforma zawierający numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki. Sklep dopuszcza przyśpieszenie realizacji zamówienia po przesłaniu przez Kupującego potwierdzenia wpłaty.
 2. Za pobraniem. Zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze zamówienia. W przypadku gdy kurier dysponuje terminalem istnieje możliwość zapłaty kartą.
 3. Odroczony termin płatności. Klienci zamawiający towar stale i cyklicznie, zamawiają towary z fakturą z odroczonym terminem płatności. O przyznaniu odroczonego terminu płatności oraz terminu płatności decyduje Sprzedający. 
 4. Przy osobistym odbiorze zamówienia w punkcie odbioru Sprzedającego. 

 


 §5


 

 1. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu zapłaty za zamówienie w przypadku wyboru przedpłaty na konto. Sprzedawca dopuszcza możliwość rozpoczęcia realizacji zamówienia po przesłaniu potwierdzenia opłacenia proformy.
 2. Jeżeli Kupujący zaznaczył, że chce dokonać zapłaty przy odbiorze, czyli za pobraniem u kuriera, Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po potwierdzeniu jego przyjęcia.
 3. Według przyjętej przez zarządzających sklepem strategii "zawsze tanio, na czas, zawsze bezpiecznie" i według celu dla hasła reklamowego "U nas drogi jest tylko klient"wszystkie dostawy są realizowane według klucza - dziś zamówienie, dziś wysyłka, jutro odbiór czyli wysyłamy zakupiony do godziny 13:00 towar zwykle w dniu zamówienia, a dostawa realizowana jest kolejnego dnia roboczego z zastrzeżeniem, że czas pobrania i dostarczenia może ulec wydłużeniu z przyczyn od zarządzających sklepem  niezależnych, w szczególności gdy kurier nie odbierze przesyłki w dniu zlecenia, odbierze jednak nie dostarczy zgodnie z deklaracją - następnego dnia, lub aktualna umowa z kurierem przewiduje dłuższy niż jednodniowy czas realizacji dostawy. Aktualnie 90% zamówień dostarczanych jest przez firmy kurierskie następnego dnia roboczego. Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaakceptowania zamówienia. Przez zrealizowanie zamówienia rozumie się wydanie przesyłki zawierającej zamówione towary pracownikowi podmiotu za pośrednictwem, którego zamówienie ma być dostarczone.
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane  pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. W przypadku niedostępności towaru lub części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 5. Termin dostawy uzależniony jest od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy towaru przesyłką kurierską. Warunki, cena oraz termin dostawy wynikają z regulaminów dostawy podmiotów dostarczających przesyłki i są niezależne od Sprzedającego.
 6. Za opóźnienie lub niezrealizowanie dostawy Sprzedający ponosi odpowiedzialność jedynie, jeżeli takie opóźnienie lub brak realizacji dostawy nastąpi z winy Sprzedającego. Ponadto, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie, jeżeli nastąpi to z winy osób trzecich (np. na skutek decyzji organów administracji publicznej, zakłóceń w produkcji zamówionego towaru ich producenta, zakłóceń i opóźnień w dostawie zamówionego towaru od ich producenta do Sprzedającego, opóźnień w dostawie spowodowanych przez firmę kurierską lub Pocztę Polską, strajki zaangażowanych do dostawy, braków surowcowych czy też embarg, spowodowanych stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego). Jednocześnie Sprzedający poinformuje Kupującego o kolejnym terminie dostawy. Kupujący uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w sytuacji o jakiej mowa w zdaniu poprzedzającym jeśli spowoduje to opóźnienie w dostawie trwające ponad 14 dni.
 7. W przypadku braku terminowego regulowania zobowiązań przez Kupującego względem Sprzedającego, Sprzedający może wstrzymać dostawę zamówionego towaru lub opóźnić jego dostawę do czasu otrzymania należnej mu płatności. Sprzedający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z tytułu tak powstałego opóźnienia w dostawie lub w przypadku jej braku.
 8. Sprzedający zachowuje prawo do wstrzymania stosunków handlowych z Kupującym, jeżeli poweźmie podejrzenie, iż Kupujący utracił płynność finansową. Powyższe prawo obejmuje również wstrzymanie dostaw towarów już zamówionych, za które nie nastąpiła jeszcze pełna zapłata. W szczególności, Sprzedający będzie uprawniony do wstrzymania stosunków handlowych z Kupującym w przypadku braku terminowej płatności za dostarczone przez niego uprzednio towary.
 9. W przypadku, gdy Kupujący odmawia odebrania zamówionego towaru z jakiegokolwiek powodu, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty Sprzedającemu za pełne koszty przesyłki na podstawie wezwania Sprzedającego.
 10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za realizację zamówienia dokonaną przez Kupującego za pomocą jedną z możliwych form płatności, Sprzedawca dokona zwrotu odpowiednich środków przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Niego z żadnymi kosztami.
 11. Niezależnie od innych postanowień, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji umowy na rzecz Kupującego z przyczyn produkcyjno-technicznych w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. W takim przypadku Kupującemu nie będą służyć żadne roszczenia odszkodowawcze względem Sprzedającego.


 §6


 

 1. Każdorazowo, dostarczanemu towarowi towarzyszyć będzie faktura VAT. 
 2. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, pocztą e-mail w formacie pliku PDF.
 3. Platforma prowadzi sprzedaż tylko podmiotom zarejestrowanym w RP.
 4. Platforma realizuje wysyłkę towarów tylko na terytorium RP i nie zapewnia możliwości wysyłki zamówień poza terytorium kraju.

 §7


 

 1.  W przypadku wykrycia wady towaru lub jakichkolwiek braków lub pomyłek w komplementacji zamówienia kupujący informuje sprzedającego o tym fakcie dowolnym kanałem komunikacji:

  - telefon lub sms - 509 264 095
 2. W odpowiedzi kupujący otrzyma pełne wsparcie w procesie reklamacji, zaproponowany zostanie sposób rozwiązania sprawy, wymiany czy uzupełnienia towaru o jego braki.
 3. W przypadku uznanej reklamacji lub błędu sprzedającego koszt wymiany towaru, uzupełnienia braków ponosi sprzedający. 
 4. Sprzedający rozstrzygnie o zasadności zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji oraz przesłania towaru objętego reklamacją. W razie uznania reklamacji za zasadną Sprzedający wedle swojego wyboru albo naprawi wadliwy towar albo wymieni je na nowy bądź też zwróci Kupującemu zapłaconą za towar cenę.
 5. Sprzedający wyłącza na podstawie art. 558 § 1 kc swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanych w związku z umowami sprzedaży realizowanymi za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedającego.  


 §8 


  

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość  lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Co do zasady platforma obsługuje jedynie zarejestrowane podmioty i nie prowadzi sprzedaży dla konsumentów.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje również pewnej grupie przedsiębiorców – tych, którzy wprawdzie kupują w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale zakup nie ma dla nich charakteru zawodowego.
 4. W celu odstąpienia od umowy prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacji (telefon, sms, poczta e-mail).
 5. Konsument lub uprawniony do zwrotu przedsiębiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do niego za pobraniem, bez wcześniejszego uzgodnienia z nim warunków zwrotu poprzez pocztę elektroniczną na adres:  zamowienia@abcmarket24.pl  


 §9


 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. O każdorazowej zmianie regulaminu Sprzedawca zawiadamia poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej. Wprowadzona zmiana nabiera mocy wiążącej od dnia jej ogłoszenia na stronie internetowej www.abcmarket24.pl
 2. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.
 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu okażą się lub staną się nieważne lub niewykonalne, w szczególności wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, pozostaje to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień regulaminu.
 4. Wszelkie spory powstałe w związku z zawieranymi w Sklepie Internetowym umowami sprzedaży towarów będą załatwiane polubownie. W przypadku niemożliwości polubownego zakończenia sporu, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd.
 5. Informujemy, że nie podejmujemy działań w celu zapewnienia aby opinie pochodziły od osób, które używały danego produktu lub go nabyły.

 

 Zespół - Hurtownia - abcmarket24.pl
 

Formularz kontaktowy

* - Pole wymagane
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl